YAHA!

  • Större tecken
  • Normala tecken
  • Mindre tecken

Theme Joomla Pro Extensions

Theme Joomla features a catalog of Pro Extension Releases (Templates, Components, Modules and Plugins) with also the latest Joomla News, Resources and Support.

Hur studerar jag

Studiehandledning

 

Har du frågor och funderingar kring dina studier hos oss? Ta gärna kontakt med någon av våra studiehandledare.
Tillsammans med studiehandledaren har du möjlighet att planera din utbildning. Du kan också få råd angående studierna, studiernas uppbyggnad samt information om val av kurser och inriktningsalternativ. YA:s studiehandledare ger också information om vidareutbildning och fortbildningsmöjligheter.

Kontakt via e-post: fornamn.efternamn(a)yrkesakademin.fi

Följande personer har hand om studiehandledningen inom YA!:

Enheten i Närpes //
barbrolepisto Barbro Lepistö
050-441 02 83


Enheten i Gamla Vasa //

benitagullblom Benita Wolin
050-518 51 14
- Inkvartering- och kosthållsbranschen,  Naturbruk,  Social- och hälsoområdet

Enheten i Gamla Vasa //
birgittamaunulaBirgitta Maunula
050-596 84 95

- Arkitektur och byggande i Vasa förutom husteknik, process-, kemi- och materialteknik, frisör


Enheten i Brändö samt enheten Jakobstad //

annalottaostvallastrandAnna-Lotta Östvall-Åstrand
050-572 91 50

- Maskin-, metall- och energiteknik, fordons- och transportteknik, El- och automationsteknik, Husteknik i Vasa, Kulturområdet i Jakobstad


Enheten i Pedersöre och Jakobstad

maritakackurMarita Kackur
050-566 26 79

- Social- och hälsovårdsområdet i Pedersöre

Inlärning i arbete

Handbok för studerande

Perioderna av inlärning i arbetet är en viktig del av yrkesutbildningen:
•    Ger dig möjlighet att redan under studietiden se hur det fungerar i arbetslivet, pröva på olika arbetsmoment och bli bekant med rutinerna på olika arbetsplatser.
•    Utvecklar din yrkesskicklighet och andra färdigheter som du har nytta av i ditt kommande yrke.
•    Ökar samarbetet med arbetslivet och gör övergången från utbildning till arbetsliv smidigare. Ökar också möjligheterna till sommarjobb och arbete under och/eller efter avslutad utbildning.

Före inlärningsperioden
Var aktiv och ta reda på vilka olika alternativa platser för inlärning i arbetet (IA) det finns. Inom vissa studieområden ordnar YA! en arbetsplats för inlärning i arbetet.
Läraren är ansvarig för att förutsättningarna för inlärningen i arbetet uppfylls och bedömer om arbetsplatsen lämpar sig som plats för inlärning i arbetet.

Inlärning i arbetet i hemlandet
YA! har ett arbetsplatsregister där du kan välja mellan olika arbetsplatser som vi rekommenderar. Du kan också söka inlärningsplats på egen hand, men arbetsplatsen skall uppfylla de kriterier som krävs för just din utbildning. Inom vissa studieområden är det läraren/IA-handledaren som ordnar en arbetsplats för inlärning i arbetet.
Läraren vid YA! handleder och hjälper dig och gör ett avtal med arbetsplatsen.

Inlärning i arbetet utomlands
Du har även möjlighet att åka utomlands på inlärning i arbetet. Utlandsvistelsen kan delvis finansieras med olika stipendier. YA:s internationella koordinator ger dig mera information om finansieringen. Platsen ska sökas i god tid före perioden börjar.
Inlärning i arbetet utomlands kräver mera ansvarstagande av dig som studerande och läraren har ofta inte möjlighet att besöka arbetsplatsen. Kontakten mellan dig och läraren sköts därför främst per telefon och e-post.

Tystnadsplikt
En studerande får inte utan tillstånd berätta vad han/hon under inlärning i arbetet på en arbetsplats fått veta, ifall saken är av sådan natur att den ska hemlighållas. (L 630/98 •33). Brott mot detta föranleder disciplinära åtgärder.

Kom ihåg
•    Försäkra dig om att du i god tid har avlagt de studier som krävs före IA-perioden.
•    Se till att du skaffat dig arbetssäkerhetskunnande, t.ex. arbetssäkerhetskort, hygienpass eller andra nödvändiga intyg.
•    Om arbetsgivaren vill intervjua dig, förbered dig väl. Klä dig snyggt, var punktlig och ta med ditt studieregisterutdrag.
•    Skaffa dig information om arbetsplatsen på förhand t.ex arbetsplatsens produkter/tjänster, var arbetsplatsen finns och vem som är din kontaktperson.
•    Ta kontakt med arbetsplatsen några dagar före IA-perioden börjar och kontrollera arbetstider, var du kan äta, lämpliga kläder mm.
•    Fundera på hur du ska ta dig till arbetsplatsen och åk dit i god tid.

Du, läraren och arbetsplatshandledaren gör tillsammans upp en plan och går före eller i början av perioden igenom målsättningen för inlärningsperioden.


Under inlärningsperioden
Din kontakt på arbetsplatsen är arbetsplatshandledaren. Utnyttja perioden effektivt. Visa intresse, var modig och aktiv så lär du känna arbetsplatshandledaren och arbetskamraterna. Berätta om dina önskemål, förväntningar och mål för inlärningen i arbetet.

För att inlärningen i arbetet ska lyckas måste följande saker uppfyllas:
•    På arbetsplatsen finns en arbetsplatshandledare som är utsedd att handleda dig.
•    Arbetsplatshandledaren och eventuellt övrig personal känner till målen för perioden av inlärning i arbetet.
•    Du tas väl emot på arbetsplatsen.
•    Genast i början av perioden går ni igenom vilka regler som gäller på arbetsplatsen.
•    Du får handledning och utbildning i olika arbetsuppgifter och uppgifterna är tillräckligt krävande och varierande.
•    Läraren besöker arbetsplatsen 1-2 gånger under perioden. Håll vid behov kontakt med läraren per telefon eller e-post.
•    Feedback ges regelbundet under periodens gång.
•    Du fyller i en IA-dagbok som godkänns av din arbetsplatshandledare och gås genom av läraren vid YA!
•    Till IA-perioden hör ett bedömningssamtal där du, läraren och arbetsplatshandledaren deltar.
•    Vid bedömningssamtalet bedöms ditt kunnande och du kan även ge feedback på arrangemangen kring IA-perioden både vid YA! och på arbetsplatsen.

Glöm inte
•    att vara flexibel, positiv och ha en öppen inställning
•    att fråga om det är något som du inte förstår eller är osäker på
•    att genast meddela arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder
•    att privata mobiltelefoner inte används under arbetstid
•    tystnadsplikten


Måltider och resor
Under inlärning i arbetet gäller samma studiesociala förmåner som under normal skolgång, eftersom din period av inlärning i arbetet är oavlönad. Om du själv står för matkostnaderna har du rätt att i efterskott ansöka om ersättning från YA!
På Folkpensionsanstaltens hemsida www.kela.fi finns information om stöd för resor. Även YA:s studiebyrå kan hjälpa dig med ansökningsblanketter och information om resestöd.

Ingen lön utbetalas
Inlärning i arbetet är inte automatiskt ett arbetsförhållande och ingen lön betalas ut från arbetsplatsen. Du får studiestöd under inlärning i arbetet perioden.
Om du är anställd eller i arbetsavtalsförhållande av arbetsgivaren gäller arbetslagstiftningen och du har inte rätt till måltidsersättning, reseersättning eller studiestöd. Med tanke på studiestödet bör du själv meddela Folkpensionsanstalten om du får lön under perioden av inlärning i arbetet.

Arbetarskydd och försäkringar
Samtliga studerande som genomför inlärning i arbetet har försäkrats via YA! – den lagstadgade försäkringen och privata olycksfallsförsäkringen gäller för studerande överallt i världen och ansvarsförsäkringen gäller i hela Europa.
Alla parter måste känna till ansvar och försäkringar i anslutning till arbetarskydd, olycksfall och skadeersättningar.

Lagstadgad försäkring och privat olycksfallsförsäkring för studerande
•    Gäller i Finland under den egentliga skoltiden medan undervisning pågår och under rasterna
•    Under inlärning i arbetet överallt i världen
•    Under resor som görs i omedelbar anslutning till ovannämnda evenemang mellan platsen för evenemanget och bostaden.

Ansvarsförsäkring vid inlärning i arbetet för studerande
•    Gäller i hela Europa under inlärning i arbetet
•    Ersätter skador som vållats egendom på platsen för inlärning i arbetet, bara till den del ifrågavarande egendom inte ersätts från egendomens sakskadeförsäkring
•    Ersättningsbara sakskador är endast omedelbara och direkta kostnader

Ansvarsförsäkringen ersätter inte:
•    Skada som uppstått p.g.a. att du haft bristande kunskap om eller fått otillräcklig handledning i arbetsuppgiften av arbetsplatsen som undertecknat avtalet
•    Skada som uppstått p.g.a. bristfällig övervakning eller arbetsledning enligt gällande avtal från arbetsplatsens sida
•    Indirekta skador eller kostnader såsom uteblivna inkomster, avbrott i verksamheten, skador som åsamkats någon annan än den som drabbats av den direkta skadan
•    Upprepade skador

Skadeståndslagen
I skadeståndslagen sägs det att om en studerande under perioden av inlärning i arbetet genom fel eller försummelse vållar skada är den för vars räkning arbetet utförs skyldig att ersätta skadan. Det är då i första hand arbetsgivaren/arbetsplatsen som har ansvar för den skada som du vållar utomstående.

Efter inlärningsperioden
Bedömning / Utvärdering      
Bedömning =     vitsord (0-3) eller
godkänt (G) / underkänt (0)
Utvärdering =    muntlig eller skriftlig respons

I bedömningssamtalet deltar du, arbetsplatshandledaren och läraren från YA! Bedömningssamtalet inleds med din självvärdering. Därefter ger arbetsplatshandledaren sin syn på ditt kunnande. Det är arbetsplatshandledaren som i första hand bedömer/utvärderar dina prestationer. Läraren fastställer den slutliga bedömningen.

Yrkesprov
Till varje yrkesinriktad examensdel hör ett yrkesprov, där du visar ditt yrkeskunnande genom att utföra praktiska uppgifter. Yrkesprovet kan utföras under perioden av inlärning i arbetet. Läraren vid YA! ger dig mera information om yrkesprov.

Studera utomlands

Vid Yrkesakademin i Österbotten har studerande och personal möjlighet delta i internationellt utbyte i olika former. För de studerande ger internationella praktikperioder upplevelser och erfarenheter, som de har nytta av i sina studier och framtida arbetsliv. Lärare och övrig personal kan genom ett internationellt samarbetsnätverk skapa nya kontakter, få nya och motiverande impulser, ta del av andras erfarenheter samt delta i utvecklingsarbete. Även kurser och fortbildning erbjuds.

Varje år informeras nya studeranden om internationell verksamhet och möjligheter till utbyte. Information om YA:s internationella verksamhet finns även på hemsidan www.yrkesakademin.fi. Där finns information om olika projekt och ansökningstider.

Om du är intresserad av att genomföra inlärning i arbetet utomland, delta i kurser eller har frågor och idéer kontakta:

YA:s internationella koordinator
Susanna Vestling
0500 440 586

Internationell sekreterare 
Linda Wester
044 750 3212

 

Vill du veta hur andra YA! studeranden haft det när de varit utomlands? Följ länken och gå in och läs deras blogginlägg från bla Malta, London och Oslo.
www.yrkesakademin.fi/bloggen

Kombistudier

Beroende på var du studerar inom YA! kan upplägget av studierna se olika ut men innehållet är detsamma.

Kombistudier i Brändö, Gamla Vasa, Jakobstad, Närpes, Pedersöre


Vad är kombiexamen

Kombistudier innebär att du väljer att avlägga grundexamen kombinerat med kurser från gymnasiet. Kombiexamen innebär att du avlägger två examina, grundexamen och studentexamen.  Du ersätter en del av de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och valbara examensdelar med ett rekommenderat antal kurser från gymnasiet med sikte på att avlägga studentexamen. Med en kombiexamen får man inte gymnasiets avgångsbetyg.

Du kan avlägga båda examina på tre år och har inte fler kurser än de som inte läser kombi.

Du läser 6 kurser i 4 ämnen: modersmålet, finska, engelska och kort matematik. I studentexamen måste man skriva prov i minst fyra ämnen. Modersmålet är obligatoriskt för alla.

De ämnen som kombiexamen erbjuder kan alltså utgöra de fyra prov som ingår i studentexamen. Om man vill läsa realämnen, t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap o.s.v., kan man göra det på aftonläroverk eller via distansstudier. Minst ett av ämnena måste vara på A-nivå. Du har möjlighet att avlägga studentexamensprov efter 1,5-års yrkesstudier. Studentskrivningarna kan delas upp i tre på varandra följande skrivningstillfällen.

Realämnena har vart och ett sitt eget prov och vid ett och samma examenstillfälle ordnas två provdagar i realämnen. Under en och samma dag är det bara möjligt att skriva prov i ett realämne. Det är bara möjligt att skriva ett obligatoriskt realprov, däremot kan du välja flera extra realprov. Utöver de obligatoriska proven får du delta i ett eller flera frivilliga prov. Du får inte gymnasiets avgångsbetyg i en kombiexamen. Mer information på www.yliopplilastutkinto.fi/sv.

Anmälan till studentproven
Du gör en skriftlig och bindande anmälan till studentskrivningarna på en skild blankett som lämnas in till gymnasiet. Till vårens studentskrivningar ska anmälan göras senast i mitten av november och till höstens skrivningar inom maj månad. Mera om studentexamen t.ex. vitsord, bedömning och studentskrivningsdagar hittar du på www.ylioppilastutkinto.fi/sv. För att få ut din studentexamen måste du ha din yrkesexamen klar.

Nyttan av kombiexamen
Kombistudier ger dig en möjlighet att bredda din utbildning för att få en bra grund för fortsatta studier. Till vissa fortsatta utbildningar kan du ha konkret nytta av kombistudier genom att få poäng för studentexamensvitsordet. Viktigt är dock att komma ihåg att du inte måste ha kombiexamen för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Med kombistudierna har du möjlighet att ta del av en ny studiemiljö och skapa nya kontakter. Du utökar och stöder din baskunskap med tanke på färdigheter som kan vara viktiga i yrkeslivet.

Kombiexamen i Närpes
Genom samarbete med Närpes gymnasium erbjuds möjlighet att avlägga studentexamen samtidigt med grundexamen. Kombistudierna avläggs främst genom periodbyten vilket betyder att du studerar tre perioder vid Närpes gymnasium.

För studentexamen behövs sex kurser i fyra ämnen; modermålet, finska, engelska och kort matematik.
Finskans och engelskans kurser samt tre kurser i modersmålet läser du i gymnasiet. Resten av modersmålets kurser studeras i egen skola liksom kort matematik, som schemaläggs mot yrkesmatematiken och valbara examensdelar.
De andra ämnena i de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen, som du behöver för din grundexamen läser du i den valda utbildningslinjen.   

Studierna i gymnasiet är koncentrerade till tre perioder under din studietid. Under dessa perioder har de som inte studerar kombi utökad inlärning i arbetet (IA). Du missar alltså inte den lagstadgade inlärningen i arbetet.

Årskurs 1, period 5: finska 1-2, engelska 1-2 och modersmålet 1
Årskurs 2, period 4: finska 3-4, engelska 3-4 och modersmålet 2
Årskurs 3, period 3: finska 5-6, engelska 5-6 och modersmålet 6

Långa matematiken kan läsas i gymnasiet. Realämnena kan avläggas som distansstudier via Närpes gymnasium eller via aftonläroverk.
Studiehandledaren ger information om kombistudier i början av dina studier och ger dig en plan över kombistudier om du anmält dig som kombistuderande.


Kombistudier i Gamla Vasa

I Gamla Vasa är det på ort och ställe möjligt för dig att läsa gymnasiekurser i kort matematik, modersmål, engelska och finska. Gymnasiekurserna schemaläggs mot examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen på grundexamensnivå.

Om du läser 6 kurser vardera av dessa 4 ämnen så fyller du valbarheten inom studierna med dem och har inte fler kurser än de som inte läser kombi. Gymnasiekurserna minskar inte på de yrkesinriktade examensdelarna och omfattningen av studierna är 120 studieveckor. Studietiden är densamma d.v.s. 3 år.
De 4 första kurserna i respektive ämne undervisas av YA:s egna lärare, i kurserna 5 och 6 har man lärare från Vasa svenska Aftonläroverk.

Om du vill läsa realämnen som t.ex. biologi, fysik, kemi så gör du det på Vasa svenska Aftonläroverk (Aftis) som vi samarbetar med. Undervisning i Hälsokunskap som realämne ordnas i Gamla Vasa under läsåret 2011-12. Observera att kurser som läses på Aftis är avgiftsbelagda och betalas av studerande själv.

Många av kurserna vid Aftis kan utföras som distansstudier via lärplattformen Fronter, där du får information och utför självstudieuppgifter. Varje kurs har också ett närstudietillfälle i veckan.

Med kombistudierna siktar du på att skriva studentexamensprov och i slutändan avlägga både en grundexamen och studentexamen.
Anmälan görs till studentskrivningarna görs till Aftis på en särskild blankett och information samt anmälningstillfälle ordnas vid YA av studiehandledarna i Gamla Vasa.
Studiehandledarna i Gamla Vasa ger dig mer information om kombistudier och gör upp en plan över kombistudier med varje studerande som anmäler sig till kombistudier

Kombistudierna sker periodvis (se Kombiplaneringen 2012-2013) och ditt personliga lässchema hittar du i Wilma (studreg.yrkesakademin.fi).

 


Kombistudier i Brändö

Vid alla våra utbildningslinjer i Brändö kan du på tre år avlägga kombiexamen, dvs både grundexamen och studentexamen. Kombistudierna är krävande (hemarbeten, inlämningsuppgifter m m) och du måste vara beredd på att både vara motiverad och ha eget ansvar för studierna.

Vi erbjuder dig de obligatoriska gymnasiekurserna (inte fördjupade) i följande ämnen;
modersmål (6 kurser), finska (6 kurser), engelska (6 kurser), kort matematik (6 kurser) och lång matematik (10 kurser). Lista över kurslitteratur hittar du här.

Om du vill läsa fördjupade kurser i dessa ämnen eller realämnen såsom fysik, kemi, hälsokunskap, biologi, psykologi m fl, kan du kvällstid studera vis Vasa svenska Aftonläroverk (Aftis), som är vår samarbetspartner även angående studentskrivningar och studentexamen.

Många av realämneskurserna läser du som distanskurser via läsplattformen Fronter Där får du också information om verksamheten vid Aftis, kursutbudet och anmälan till kurser. Du hittar också information på aftis.vaasa.fi.

Tillsammans med studiehandledaren gör du upp en plan- och uppföljningsblankett för dina kombistudier/gymnasiekurser.

Läsplanerna för kombistudierna hittar du här. Kombistudierna sker periodvis (se Kombiplaneringen 2012-2013) och ditt personliga lässchema hittar du i Wilma (studreg.yrkesakademin.fi).

Du får än så länge aktuell information om kombistudier i Brändö, kurser och periodschema vid Aftis samt detaljerad info om studentskrivningarna vid Aftis på anslagstavlan i A-flygeln, andra våningen!

OBS! Din studiehandledare hjälper dig i din studie- och karriärplanering. Boka gärna tid för personlig handledning!

Du kan läsa mera om studentexamen, de nationella provdagarna, vitsord och bedömning på www.ylioppilastutkinto.fi/svenska.

Kombistudier vid Pedersöre-enheten
Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen vid Yrkesakademin i Österbotten / enheten i Pedersöre erbjuder samtidigt möjlighet att studera fyra gymnasieämnen vid  Pedersöre gymnasium.

 

Gymnasieämnen är modersmål-6 kurser, finska-6 kurser, engelska-6 kurser och realämnet hälsokunskap (hälsokunskap-3 kurser, psykologi-1 kurs och biologi-1 kurs). Inför studentskrivningarna erbjuds repetition i berörda ämnen.

Inom tre år avläggs då närvårdarexamen samtidigt som studerande deltar i studentskrivningarna i de nämnda ämnena och blir också student inom tre år. Således erhåller studerande både närvårdarexamen och student samma vår. Alla studier är förlagda under skolåret.

Kombistudier vid Jakobstadsenheten
Grundexamen inom musik vid Yrkesakademin i Österbotten/ enheten i Jakobstad erbjuder samtidigt möjlighet att studera fyra gymnasieämnen vid Jakobstads gymnasium.

Gymnasieämnen är modersmål- 6 kurser, finska-6 kurser, engelska-6 kurser och kort matematik- 6 kurser eller ett realämne, där antalet kurser varierar beroende på ämnet.

Inför studentskrivningarna erbjuds repetitionskurser i berörda ämnen.

Inom tre år avläggs då musikerexamen samtidigt som studerande deltar i studentskrivningarna i de nämnda ämnena och blir student inom tre år. Detta innebär att studerande kan bli både musiker och student samma vår. Alla studier är förlagda under skolåret.


Vägen till olika examina

Din studietid och vägen till examen kan variera betydligt för dig som studerar hos oss. Allt beror på vem du är och vilken bakgrund du har. För dig som ungdomsstuderande gäller främst innehållet som finns under läroplansbaserad grundexamen. Inom yrkesutbildningen för vuxna finns tre examensnivåer: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Annat som kan beröra dig som vuxenstuderande är en fristående yrkesinriktad examen. För mer information gå in på respektive rubrik.

Sida 3 av 3

Sök personal

Wilma

Kontakt med Wilma hemifrån

Som studerande kan du logga in till Wilma hemifrån via denna länk. Välj alternativet i mitten så kommer du fram till Wilmas inloggning.

Med anledning av uppdatering av MultiPrimus (Primus, Kurre och Wilma) så har det skett förändringar i Wilmas inloggning. Nu måste du, både studerande och lärare, ändra ditt lösenord i samband med att du loggar in första gången i höst. Om du mot förmodan har glömt ditt gamla lösenord till Wilma så får du ett nytt av studiebyrån på din enhet.

Busstransporter Gamla Vasa-Brändö

För studerande som bor på internatet i Gamla Vasa och studerar i Brändö ordnas gratis busstransport från den 3.12.2012 enligt följande tidtabell:

  • klockan 7.35 Start från Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen, till Brändö
  • klockan 16.10 Avfärd från Brändö, Wolffskavägen, till internaten i Gamla Vasa.

Du är för närvarande på sidan: Hur studerar jag?